English Vietnamese

Thời gian đăng: 29-07-2013 13:35 | 669 lượt xemIn bản tin

Bảo vệ yếu nhân

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân bao gồm:
- Các doanh nhân trong và ngoài nước,
- Các chính khách, ca sĩ ...
* Tháp tùng bảo vệ  cá nhân  tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển.
Nhiệm vụ bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo người của người được bảo vệ hoặc các yêu cầu khác của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 
* Hộ tống: đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ một địa điểm cố định này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định hoặc các yêu cầu khác của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
* Bảo vệ trên đường vận chuyển: bảo vệ tài sản hàng hoá tiền bạc trên đường vận chuyển.
Nhiệm vụ bảo vệ chủ yếu là: sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển hoặc các yêu cầu khác của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Bình luận